Organisering af indsatser i udsatte byområder

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset giver deltagerne en specialiseret viden om måder at organisere indsatser i udsatte byområ- der på. Kurset tager udgangspunkt i en nyere europæisk erfaring med at områdebaserede indsatser og pro- jekter ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at håndtere de komplekse problemer med udsatte byområder. Med et kortfattet udgangspunkt i studier om social eksklusion og fattigdom i et rumligt perspektiv fokuseres der på styring, den institutionelle organisering samt lederskab i relation til udsatte byområder. Der arbejdes med en ligelig vægtning af teoretisk stof, empiriske studier samt praktiske eksempler, primært fra Europa og Danmark.

Læringsmål

Viden

Kunne demonstrere viden om teoretiske forhold og empiriske forhold ved organisering af problemløs- ningsstrategier i udsatte byområder, samt kunne redegøre for basal teori om fattigdom og social eksklusion.

Færdigheder

Kunne relatere, diskutere og reflektere over konkre- te problemløsningsstrategier med udgangspunkt i centrale begreber som styring, organisering og le- derskab. Kunne diskutere konsekvenser af problemløsnings- strategier ift. beboere i udsatte byområder.

Kompetencer

Kunne vurdere konkrete organiseringsmåders ef- fekt, fordele og ulemper i relation til udsatte byom- råder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisering af indsatser i udsatte byområder
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganization of efforts in vulnerable urban areas
ModulkodeKABBB201712
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet