Hverdagsliv og forbrug: Praksisformer, livsstil og identitet

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for en forbrugssociologisk forståelsesramme er forbrug og social differentiering uløseligt sammenvævet. Forbrug kan ses som en markør på social status og identitet, og forbrug har ofte været ana- lyseret i et livsstilsperspektiv, enten forstået inden for et moderne klasseperspektiv eller i et senmoderne perspektiv med mere flydende identitet. Nyere forbrugssociologi inddrager desuden i stigende grad et praksisteoretisk perspektiv til at forstå og analysere det rutiniserede og mindre synlige forbrug, der indgår i hverdagslivets daglige praksisser, og som ikke primært kan tolkes som kommunikative markører på identi- tet og status. Hverdagslivsperspektivet er dermed væsentligt i forståelsen af boligens brug og betydning og som fysisk ramme om en central del af hverdagslivet. Disse forskellige teoretiske perspektiver vil blive præ- senteret i kurset og anskueliggjort i forhold til konkrete analyser af byens og boligens sociale rum.

Læringsmål

Viden

Videregående indsigt i og overblik over teoretiske bidrag om hverdagsliv, praksisformer og forbrug. Gengive og redegøre for kernebegreber og centrale forståelser fra teorier om forbrug, hverdagsliv, iden- titet og praksisformer.

Færdigheder

Relatere, sammenligne og diskutere de forskellige teoretiske perspektiver på centrale forbrugssociolo- giske problemstillinger.
Relatere, sammenligne og diskutere hverdagslivs og forbrugsteoretiske perspektiver på by- og boligrele- vante problemstillinger.

Kompetencer

Kritisk reflektere og vurdere de præsenterede teo- riers rækkevidde og forklaringskraft.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHverdagsliv og forbrug: Praksisformer, livsstil og identitet
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæ- sentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læ- ringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelEveryday life and consumption: forms of practice, lifestyle and identity
ModulkodeKABBB201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet