Museal praksis: strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere indsigt i forskellige former for håndtering af museale hovedopgaver samt anvende gængse værktøjer til musealt indsamlings- og registreringsarbejde.

Indhold
Kurset introducerer museernes lovfæstede forpligtelser til at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle og diskuterer den historiske udvikling i museumsloven ud fra relevante udviklinger i museologisk teori og kulturpolitik.

Kurset gennemgår museernes lovfæstede forpligtelser med særligt fokus på forpligtelserne til at indsamle, registrere, bevare og forske. På kurset præsenteres og diskuteres museale genstandsforståelser, klassifikationssystemer og – principper, ligesom museernes og deres samlingers funktioner analyseres i et historisk og sociologisk perspektiv.

Kurset diskuterer desuden museal informationsindsamling, museale registreringsværktøjer og databaser, samt indsamlings- og registreringsstrategier. Herudover fokuserer undervisningen på, hvordan forskellige forståelser af indsamling og bevaring har været medbestemmende for udvikling af internationale, statslige, regionale og kommunale forvaltningsmæssige lovgivninger og praksisser. Modulet kan afvikles i samarbejde med en eller flere udvalgte kulturarvsinstitutioner.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere indsigt i og reflektere over principper og historie bag centrale museale opgaver og diskutere dem i forhold til den samfundsmæssige kontekst,
  • diskuterer principper bag centrale museale opgaver ud fra museologiske teorier,
  • kritisk vurdere og anvende gængse registrerings- og informationssøgningsværktøjer i forbindelse med museale hovedopgaver

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, museumsbesøg og praktiske øvelser, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMuseal praksis: strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning
Prøveform
Mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 20 sider for 2 studerende, 25 sider for 3 studerende og 30 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang:
Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max.
30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i et oplæg fra de(n) studerende. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i pensum og projektrapporten.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra faglitteraturen. Analysen inddrager den relevante museologiske og historiske kontekst samt den relevante faglitteratur, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger. Den studerende kan reflektere over principper og historie bag centrale museale opgaver og diskutere dem i forhold til den samfundsmæssige kontekst og i forhold til museologisk teori.

Der konkluderes på grundlag af egne analyser sammenholdt med den relevante museologiske og historiske faglitteratur.

Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog under overholdelse af fagets konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.

Den mundtlige præsentation: Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i egen argumentation. Den studerende kan sammenfatte viden om emnet og vurdere forklaringer i litteraturen og eget projekt. Den studerende kan diskutere og reflektere over hovedlinjerne i pensum. Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog.

Målopfyldelse til karakteren 02:
Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. Analysen opregner og beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen. Den relevante litteratur er fundet og inddraget i analysen. Den studerende kan gøre
rede for centrale museale opgaver og sætte dem i en samfundsmæssig kontekst.
Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og
litteraturliste.
Den mundtlige præsentation: Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. Den studerende kan
referere hovedlinjerne i pensum. Den studerende kan beskrive eget projekt i et forståeligt sprog.

Fakta om modulet

Engelsk titelMuseum practice: strategies and practices for registration, collection and research
ModulkodeKAAHL20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 1.000 sider.