Danske naturtyper

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give studerende kendskab til et bredt udsnit af danske naturtyper og naturområder, og hvilke særlige kendetegn, herunder dyr, planter samt geologiske og geografiske forhold, som er karakteristiske for de enkelte naturtyper, danske dyr og planter, samt naturbeskyttelse i Danmark og EU.

Kurset vil omfatte et bredt udvalg af danske naturtyper og beskrive hvilke forskelligheder der har betydning for et områdes flora og fauna. Der vil afholdes ekskursioner til forskellige danske naturtyper, f.eks. højmose, hede, klithede, overdrev, eng, strand-overdrev og -eng, marsk, skov og vådområder, samt besøg i nogle Danmarks mest interessante natur-lokaliteter, f.eks. Lille Vildmose, Vejlerne, Hanstedreservatet eller Råbjerg Mile, og naturgenopretnings-projekter, f.eks. Vilsted Sø eller Skjern Ådal.

På de enkelte lokaliteter udføres feltarbejde i form af bestemmelse af karakteristiske planter, insekter og andre dyr og evt. jordbundsanalyser. Ekskursionerne suppleres med forelæsninger og gruppearbejde, og der udfærdiges en rapport med en kort karakterisering af hver enkelt lokalitet, som den studerende senere kan bruge som sit eget opslagsværk.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

 • Skal have et overordnet kendskab til Danmarks geologi og forskelle i naturtyper, jordbunds- og klimatiske forhold i de forskellige landsdele
 • Skal kende nogle af de mest karakteristiske naturtyper og interessante natur-lokaliteter i Danmark
 • Skal kende et bredt udsnit af Danmarks planter, og kunne bestemme planter vha. nøgler og have kendskab til deres krav til miljøet hvor de gror
 • Skal kende Danmarks almindelige pattedyr, fugle, krybdyr og padder og have kendskab til deres udbredelse og levevis
 • Skal have kendskab til et udvalg af insekter, krebsdyr, bløddyr og andre invertebrater i Danmark
 • Skal have kendskab til faunistisk og floristisk succession
 • Skal kende Naturbeskyttelsesloven og andre love, bestemmelser, regulativer og offentlige planer, som vedrører beskyttelsen af naturen, og have kendskab til offentlig naturforvaltning
 • Skal kende til væsentlige problemstillinger på natur- og miljø-området (eutrofiering, fragmentering af naturområder, biodiversitet m.v.) samt væsentlige interessekonflikter på miljøområdet (opdyrkning, byudvikling, landinvinding, jagt og fiskeri m.v.)

Færdigheder

 • Skal kunne karakteriserer naturtyper på baggrund af en lokalitets vegetation, dyreliv og geologi
 • Skal kunne vurdere hvilke lov- og regulativ-mæssige beskyttelseskrav, som omfatter en given lokalitet

Undervisningsform

 • Ekskursioner
 • Feltarbejde
 • Gruppearbejde
 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDanske naturtyper
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Biotopes
ModulkodeK-BIO-K2-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Bioteknologi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet