Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for faget og professionen. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Den studerende skal i bachelorprojektet anvende og reflektere over professionens vidensgrundlag og grundlæggende akademiske arbejdsmetoder i undersøgelse af projektets problemstilling. Den studerende kan under udarbejdelse af bachelorprojektet samarbejde med en privat, frivillig eller offentlig virksomhed.

Læringsmål

Viden

 • Uddannelsens kerneområder og professionens tværvidenskabelige fundament
 • Socialt arbejdes praksis, herunder organisering, rammer og vilkår
 • Teorier og metoder af relevans for den valgte problemstilling
 • Undersøgelsesmetoder og projektskrivning

Færdigheder

 • Udforme, afgrænse og begrunde relevant problemstilling
 • Systematisk analyse med anvendelse af valgte metoder, teori og indsamlede data
 • Klar skriftlig formidling med anvendelse af faglige begreber
 • Kildeangivelse efter fastsatte faglige standarder

Kompetencer

 • Selvstændig undersøgelse af professionsrelevant praksisnær problemstilling med anvendelse af professionens vidensgrundlag og akademiske metoder
 • Reflektere over og anvise nye handlemuligheder på forskellige niveauer i socialt arbejde
 • Arbejde refleksivt med egen læring og professionel etik

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Henvisning til Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 841 af 24/06/2018 §15: "Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået".

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Prøven består af en skriftlig projektopgave og en mundtlig eksamination. Der gives én samlet karakter. Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project
ModulkodeBASRG201814
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet