Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap - Valgmodul C

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger. Derudover lægges vægt på kendskab til og samarbejde med centrale aktører inden for social- og sundhedsområdet herunder frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer.

Læringsmål

Viden

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder i arbejdet med voksne udsatte og voksne med handicap i samspil med centrale aktører
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde på området
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af socialt arbejde.

Færdigheder

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde i forhold til modulets målgrupper og reflektere over centrale dilemmaer
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til områdets målgrupper
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Formidle sociale problemstillinger knyttet til udsathed og handicap i skriftlig/mundtlig form

Kompetencer

 • Foretage faglige prioriteringer i indsatsen med henblik på at bidrage til løsningen af borgernes/borgernes sociale problemer
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap - valgmodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern prøve. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work with Vulnerable Adults and Adults with Disabilities - Elective Module C
ModulkodeBASRG201812
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet