Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet - Valgmodul B

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til arbejdsmarkedet og samarbejdet med offentlige og private aktører herunder virksomheder.

Læringsmål

Viden

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder på individ- og gruppeniveau i arbejdet med beskæftigelsesindsatsen herunder viden om samspil med virksomheder og øvrige samarbejdsparter
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af beskæftigelsesindsatsen
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af socialt arbejde.

Færdigheder

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde inden for beskæftigelsesområdet og reflektere over centrale dilemmaer
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til beskæftigelsesindsatsens målgrupper
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Formidle sociale problemstillinger knyttet til ledighed, fastholdelse eller manglende forsørgelse i skriftlig form

Kompetencer

 • Foretage faglige prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at løse borgernes/borgernes sociale eller beskæftigelsesmæssige problemer
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde på beskæftigelsesområdet -valgmodul
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet, dvs. i hvert fald basal viden om de vigtigste teorier og emner, som behandles i projektet

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work and Employment-related Issues - Elective Module B
ModulkodeBASRG201811
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet