Projektmodulet Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsens 6. semester. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Bachelorprojektet vælges frit inden for uddannelsens dimensioner: Historie og samfundsforhold i en udvalgt region i den spansktalende verden; kultur og interkulturel kommunikation; globalisering og internationale relationer samt spansk sprog og diskurs. I sit valg af problemstilling kan de(n) studerende vælge at tage udgangspunkt i det modul, som skal gennemføres på semestret: Globaliseringsprocesser, eller vælge frit blandt uddannelsens fagområder. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på spansk.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Viden om

 • og beherskelse af relevante teorier og metoder inden for et eller flere af fagområderne:
 • historie og samfundsforhold i en eller flere udvalgt(e) region(er) i den spansktalende verden;
  • kultur og globaliseringsprocesser
  • globalisering og internationale relationer
  • spansk sprog og diskurs.

Færdigheder

Færdigheder i:

 • at anvende ovennævnte fagområders videnskabelige metoder og redskaber inden for de(t) valgte fagområde(r) samt kunne relatere den opnåede viden til anvendelse i praksis
 • at reflektere over teori, metode og praksis inden for et eller flere af ovennævnte fagområder
 • at kommunikere viden og resultater klart, nuanceret og velstruktureret.

Kompetencer

Kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre en videnstilegnelses- og forskningsproces med udgangspunkt i en selvstændigt valgt problemstilling
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller på videnskabeligt niveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern skriftlig og mundtlig prøve på spansk i: Bachelorprojekt (BA Project). Prøven har
form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er
udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde
betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for
eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende
eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2.

Resume: Der udarbejdes et resume på dansk eller engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Sidetal: Projektrapporten skal være på mindst 15 sider og må højst være på 20 sider pr.
studerende, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder de
læringsmål, som er angivet ovenfor.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede
projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelBA Project
ModulkodeBASOI201825
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet