Bachelorprojekt

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Der udarbejdes et bachelorprojekt individuelt eller i grupper, hvor den studerende inden for et afgrænset felt og med brug af relevante metoder og teorier analyserer udvalgte dele af aktuelle, moderne samfund. Den studerende skal i bachelorprojektet vise evnen til at udvælge passende teorier i forhold til det valgte tema og en empirisk operationalisering af problemstillingen. Den studerende skal kunne retfærdiggøre for teori- og metodevalg med relevante videnskabsteoretiske overvejelser. Det forventes derudover, at den studerende kan forholde sig kritisk og refleksivt til egne teoriovervejelser og metodevalg. Bachelorprojektet skal indeholde et engelsk summary, der skal være på mindst 1 og højst 2 sider. Såfremt den studerende udarbejder et teoretisk projekt, forventes det, at den studerende udarbejder et appendiks til bachelorprojektet, hvori der redegøres for, hvorledes den valgte problemstilling kunne belyses empirisk.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at demonstrere, videreudvikle og anvende metodiske, teoretiske og analytiske færdigheder inden for det sociologiske fagområde med særlig fokus på en selvvalgt, afgrænset sociologisk problemstilling.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår indgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling
  • opnår dybdegående viden om et eller flere områder eller temaer i det aktuelle, moderne samfund

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan redegøre for et tema eller en problemstilling efter eget valg og under anvendelse af relevante sociologiske teorier
  • kan diskutere de benyttede teorier i forhold til problemstilling, operationalisering og videnskabsteori
  • kan udvælge og redegøre for en empirisk operationalisering af problemstilling og for metoderne, også med henblik på de videnskabsteoretiske konsekvenser

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan gennemføre en undersøgelse, der udvælger, belyser, diskuterer og analyserer en afgrænset sociologisk problemstilling i det aktuelle, moderne samfund med inddragelse af de for problemstillingen relevante teorier og metodiske tilgange
  • på et selvstændigt grundlag kan reflektere kritisk over eget projekt i forhold til teori, metode, empiri og videnskabsteori

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtøm-mende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for kurset.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBASOC201318
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet