Biologisk psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater om psykens biologiske grundlag og de dertil knyttede videnskabelige begreber i videnskabshistorisk belysning. Faget omfatter flg. tre elementer:

 1. Neuropsykologi og øvrige psykologisk relevante aspekter af neurovidenskab og neurobiologi. 
 2. De basale indlæringsmekanismers psykologi. 
 3. Evolutionær psykologi samt anthropogenesens psykologi.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå basal viden om samt basal forståelse af og evne til at reflektere over

 • centrale problemstillinger vedrørende psykens biologiske grundlag,
 • nervesystemets opbygning, udvikling funktion og cellulære grundlag,
 • psykologiske funktioners neurale korrelat og evt. lokalisering,
 • sansernes og hjernens rolle i perception,
 • det neurologiske grundlag for hukommelse og læring,
 • biologiske faktorer involveret i emotion og motivation, 
 • eksekutive funktioner i hjernen, og nervesystemets rolle i motorisk aktivitet,
 • centrale neurovidenskabelige forskningsmetoder,
 • almindeligt forekommende syndromer inden for den kliniske neuropsykologi,
 • basale indlæringsmekanismers psykologi og biologi,
 • de psykologiske funktioners biologiske evolution, og specifikke forhold vedr. den evolutionæ- re af den menneskelige psyke.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at identificere og formulere væsentlige og relevante biologisk-psykologiske problemstillinger,
 • at identificere formål, design, og fund i enkle empiriske undersøgelser og
 • at analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens samt
 • at formidle biologisk-psykologiske indsigter i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå basale kompetencer til

 • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion vedr. centrale fænomener inden for den biologiske psykologi og
 • at knytte teori og empiri til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiologisk psykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven kan efter studienævnets afgørelse antage én af følgende fire former:
1) En skriftlig, bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.
2) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende har trukket umiddelbart før
eksamen. Den studerendes forberedelsestid er 30 min. Under forberedelsen er skriftlige,
men ikke elektroniske hjælpemidler tilladte. Til samtalen må alene kortfattede, personlige noter medbringes.
3) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor. Samtalen indledes med en mundtlig præsentation med udgangspunkt i et spørgsmål,
som den studerende frit har udvalgt fra en liste, der er offentliggjort af eksaminator 14-
17 dage før eksamen.
4) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som
udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under
samtalen. Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige
præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes i relation til pensum individuelt
eller af indtil tre studerende i fællesskab. Der gives karakter på grundlag af den mundtlige
præstation, idet synopsis kun indirekte indgår i bedømmelsen.

Studienævnets afgørelse om eksamensform offentliggøres ved semesterstart.
Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal for bunden 7-dages opgave: 7-10 sider; for synopsis: 1-3 sider.
Normeret prøvetid: 30 minutter
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierModulets mål er yderligere specificeret i omstående Tabel VIII i form af kriterier for at opnå karakteren 12.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelBiological Psychology
ModulkodeBAPSY20159
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet