Udviklingspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater om menneskets kognitive og socioemotionelle udvikling på ontogenetisk plan og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om samt forståelse af og evne til at reflektere over

 • udviklingspsykologiske perioder inden for spædbørns udvikling, småbørns udvikling, udviklingen i ungdomsperioden, den sene udvikling og samlet inden for en livslang udvikling,
 • udviklingspsykologiske forklaringsmodeller inden for konstruktivisme, interaktionisme og strukturalisme samt inden for arv og miljø debatten,
 • centrale teorier vedrørende forståelsen af psykisk udvikling og dens natur og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning,
 • centrale temaer, teorier og forskning inden for såvel det kognitive som det socio-emotionelle område,
 • centrale temaer vedr. den udviklingspsykologiske dannelse af personligheden og
 • den principielle anvendelighed af udviklingspsykologisk viden i praktiske sammenhænge.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at identificere og formulere væsentlige og relevante udviklingspsykologiske problemstillinger af såvel kognitiv som socio-emotionel karakter,
 • at identificere formål, design, og fund i enkle empiriske undersøgelser inden for udviklingspsykologien,
 • at analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens og
 • at formidle udviklingspsykologiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion af udviklingspsykologiske fænomener og
 • at knytte teori og empiri til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdviklingspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven kan efter studienævnets afgørelse antage én af følgende fire former:
1) En skriftlig, bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering
skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.
2) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende har trukket umiddelbart før
eksamen. Den studerendes forberedelsestid er 30 min. Under forberedelsen er skriftlige,
men ikke elektroniske hjælpemidler tilladte. Til samtalen må alene kortfattede, personlige noter medbringes.
3) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor. Samtalen indledes med en mundtlig præsentation med udgangspunkt i et spørgsmål,
som den studerende frit har udvalgt fra en liste, der er offentliggjort af eksaminator 14-
17 dage før eksamen.
4) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som
udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under
samtalen. Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige
præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes i relation til pensum individuelt
eller af indtil tre studerende i fællesskab. Der gives karakter på grundlag af den mundtlige
præstation, idet synopsis kun indirekte indgår i bedømmelsen.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal for bunden 7-dages opgave: 7-10 sider; for synopsis: 1-3 sider.
Normeret prøvetid: 30 minutter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af Tabel VII.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopmental Psychology
ModulkodeBAPSY20158
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet