Kognitionspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til kognitionspsykologi, herunder væsentlige klassiske og aktuelle tilgange, centrale temaer og metoder, samt forholdet mellem problemstilling, teori, metode og praksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om samt basal forståelse af og evne til at reflektere over

  • klassiske, økologiske og sociale eller kulturelle tilgange til kognitionspsykologi,
  • væsentlige teorier og metoder inden for de centrale temaer perception, opmærksomhed, vidensrepræsentation, begrebsdannelse, sprogforståelse, beslutningstagning, problemløsning, tænkning, kreativitet, intelligens og hukommelse,
  • forholdet mellem teori og empiri i faget og
  • den principielle anvendelighed af kognitionspsykologisk viden i praktiske sammenhænge.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere og formulere væsentlige og relevante kognitionspsykologiske problemstillinger inden for de centrale temaer,
  • at identificere formål, design, og fund i enkle empiriske undersøgelser og
  • at analysere, diskutere og reflektere over problemstillingerne under inddragelse af teori og evidens samt
  • at formidle kognitionspsykologiske indsigter i psykologfaglige sammenhænge.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at anvende teori og empiri i kritisk diskussion af kognitionspsykologiske fænomener inden for de centrale temaer og
  • at knytte teori og empiri til praktiske, konkrete og dagligdags problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKognitionspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven kan efter studienævnets afgørelse antage én af følgende fire former:

1) En skriftlig, bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.

2) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende har trukket umiddelbart før
eksamen. Den studerendes forberedelsestid er 30 min. Under forberedelsen er skriftlige,
men ikke elektroniske hjælpemidler tilladte. Til samtalen må alene kortfattede, personlige noter medbringes.

3) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor. Samtalen indledes med en mundtlig præsentation med udgangspunkt i et spørgsmål,
som den studerende frit har udvalgt fra en liste, der er offentliggjort af eksaminator 14-
17 dage før eksamen.

4) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som
udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under
samtalen. Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige
præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes i relation til pensum individuelt
eller af indtil tre studerende i fællesskab. Der gives karakter på grundlag af den mundtlige
præstation, idet synopsis kun indirekte indgår i bedømmelsen.

Studienævnets afgørelse om eksamensform offentliggøres ved semesterstart.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af omstående Tabel VI.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelCognitive Psychology
ModulkodeBAPSY20157
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet