Kvalitativ forskningsmetodologi

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Særlige bestemmelser:
1. Det er en forudsætning for deltagelse i prøven i kvalitativ forskningsmetodologi, at den
studerende forud har deltaget aktivt i seminarer med kvalitative forskningsøvelser, hvilket
indebærer mindst 75 pct. tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles
i løbet af øvelsesseminarerne.
2. Undervisning i øvelsesseminarer med kvalitative forskningsøvelser er praktiske øvelser,
som ikke kan erstattes af en prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens § 13 stk. 3.
3. Dette gælder også for syge- og/eller reeksamen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og seminarer med kvalitative forskningsøvelser. Deltagelse i seminarerne er obligatorisk og en forudsætning for at kunne deltage i modulets prøve.

Kurset omfatter:

 • Teori vedrørende den kvalitative forskningsmetode i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger,
 • Teori omkring kvalitative forskningsprojekter i forskellige sammenhænge,
 • Viden om typiske faser og relevante begreber i kvalitative empiriske projekter
 • Brugen og relevansen af forskellige kvalitative data indsamlingsmetoder
 • Etiske forhold i kvalitative projekter

De obligatoriske seminarer med kvalitative forskningsøvelser omfatter:

 • Introduktion til og øvelse i at beherske basal interview- og samtaleteknik,
 • Anvendelse af viden om kvalitative metoder, udførelse og design af en kvalitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger samt færdigheder i bearbejdning af data, analyse og formidling af resultater og teori
 • Indføring i en eller flere specifikke kvalitative forskningsmetoder

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • teoretiske forhold i forbindelse med kvalitative forskningsmetoder
 • kvalitativ empiri gennem hele forskningsprocessen
 • forskellige tilgange til analysen af kvalitativt materiale
 • opbygning af en kvalitativ forskningsrapport
 • faserne i forskningsprojekter fra den indledende designfase og til udførelse og rapportering.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over og indplacere forskellige kvalitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • at vurdere kvalitative problemstillinger gennem forskningsprojektets faser med henblik på at kunne begrunde og vælge relevante løsninger for problemstillingerne
 • grundlæggende praktisk erfaring med anvendelsen af kvalitative forskningsmetoder og samtaletekniske færdigheder og 
 • at kunne reflektere over begreber og etiske problemstillinger i kvalitative studier samt at kunne forholde sig kritisk til centrale begreber i kvalitativ forskning som f.eks. validitet, analytisk generalisering osv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige kvalitative forskningsmetoder
 • at reflektere over processen og egen andel i forskningsprocessen samt
 • gøre sig etiske overvejelser i forhold til den kvalitative forskningsproces.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitativ forskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af et essay.

Prøvetid: 3 timer.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Research Methodology
ModulkodeBAPSY20155
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet