Videregående social- og personlighedspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets temaramme ligger i forlængelse af modulerne Personlighedspsykologi samt Socialpsykologi med samfundsteori på uddannelsens 1. semester, idet den studerende i et projekt selvstændigt skal arbejde videre med en problemstilling fra et eller begge af disse områder på baggrund af en empirisk undersøgelse, der tager kvalitativ forskningsmetodologi i anvendelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere uddybet viden om, forståelse af samt refleksion over

  • udvalgte videnskabelige teoridannelser og forskningsresultater inden for social- og personlighedspsykologien og
  • anvendt kvalitativ forskningsmetodologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at formulere og vurdere en relevant problemstilling inden for social- og/eller personlighedspsykologi samt begrunde og vælge relevante kvalitative analyse- og løsningsmodeller,
  • at vurdere de metodologiske implikationer af den valgte model,
  • at diskutere de videnskabsteoretiske implikationer ved valg af teori, metode og problemstilling samt perspektivere problemstillingen i forhold til relevant viden om personlighedens samfundsmæssige grundlag,
  • at skelne og vurdere brugbarheden af kvalitative forskningsmetodologier i forhold til forskningens problemstilling og
  • at formidle social- og personlighedspsykologiske problemstillinger og kvalitative løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger af social- og personlighedsmæssig karakter med kvalitativ metodologi i afgrænsede sammenhænge,
  • at indgå ansvarligt og selvstændigt i produktivt samarbejde om en social- og personlighedspsykologisk tilgang og
  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for et social- og personlighedspsykologisk læringsmiljø under anvendelse af kvalitativ forskningsmetodologi.

Undervisningsform

Modulets mål er yderligere specificeret i omstående Tabel V i form af kriterier for at opnå karakteren 12. I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående social- og personlighedspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.
Pensumramme: 1750 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: En projektrapport på mindst 15 sider og højst 25 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelt udarbejdede projektrapporter.

Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr. gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe. For individuelle eksamener er prøvetiden

30 minutter inklusiv votering og karaktergivning
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af nedenstående Tabel V

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Social and Personality Psychology
ModulkodeBAPSY20154
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet