Videregående social- og personlighedspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets temaramme ligger i forlængelse af modulerne Personlighedspsykologi samt Socialpsykologi med samfundsteori på uddannelsens 1. semester, idet den studerende i et projekt selvstændigt skal arbejde videre med en problemstilling fra et eller begge af disse områder på baggrund af en empirisk undersøgelse, der tager kvalitativ forskningsmetodologi i anvendelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere uddybet viden om, forståelse af samt refleksion over

  • udvalgte videnskabelige teoridannelser og forskningsresultater inden for social- og personlighedspsykologien og
  • anvendt kvalitativ forskningsmetodologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at formulere og vurdere en relevant problemstilling inden for social- og/eller personlighedspsykologi samt begrunde og vælge relevante kvalitative analyse- og løsningsmodeller,
  • at vurdere de metodologiske implikationer af den valgte model,
  • at diskutere de videnskabsteoretiske implikationer ved valg af teori, metode og problemstilling samt perspektivere problemstillingen i forhold til relevant viden om personlighedens samfundsmæssige grundlag,
  • at skelne og vurdere brugbarheden af kvalitative forskningsmetodologier i forhold til forskningens problemstilling og
  • at formidle social- og personlighedspsykologiske problemstillinger og kvalitative løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

  • at håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger af social- og personlighedsmæssig karakter med kvalitativ metodologi i afgrænsede sammenhænge,
  • at indgå ansvarligt og selvstændigt i produktivt samarbejde om en social- og personlighedspsykologisk tilgang og
  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for et social- og personlighedspsykologisk læringsmiljø under anvendelse af kvalitativ forskningsmetodologi.

Undervisningsform

Modulets mål er yderligere specificeret i omstående Tabel V i form af kriterier for at opnå karakteren 12. I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående social- og personlighedspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.
Pensumramme: 1750 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: En projektrapport på mindst 15 sider og højst 25 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelt udarbejdede projektrapporter.

Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr. gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe. For individuelle eksamener er prøvetiden

30 minutter inklusiv votering og karaktergivning
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af nedenstående Tabel V

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Social and Personality Psychology
ModulkodeBAPSY20154
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet