Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset almenpsykologisk emne. Temarammen ligger i forlængelse af modulerne på studiets første to år. Bachelorprojektet er teoretisk og indebærer formulering og bearbejdning af en almenpsykologisk problemstilling der inddrager

 1. social- og/eller personlighedspsykologi og 2
 2. kognitions- og/eller udviklingspsykologi.

Problemstillingen skal inddrage mindst to forskellige teoretiske perspektiver. Den valgte problemstilling skal ligeledes indlejres psykologihistorisk og videnskabsteoretisk. Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet.

Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå dybdegående viden om samt evne til at kunne forstå og reflektere over

 • teori og metode inden for udvalgte aspekter af 1)social- og/eller personlighedspsykologi og 2)kognitions- og/eller udviklingspsykologi
 • hvordan på den ene side social- og personlighedspsykologi og på den anden side kognitions- og udviklings- og biologisk psykologi forbindes teoretisk,
 • udvalgte aspekter af psykologihistorien samt
 • udvalgte aspekter af psykologiens videnskabsteori.

Færdigheder

Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå færdigheder i

 • at formulere og vurdere en interessant teoretisk problemstilling inden for almenpsykologien samt begrunde og vælge relevante kvantitative analyse- og løsningsmodeller,
 • at anvende almenpsykologiens videnskabelige metoder og redskaber på en teoretisk problemstilling, der inkluderer 1)social- og/eller personlighedspsykologi og 2)kognitions- og/eller udviklings- og/eller biologisk psykologi,
 • at kunne bringe mindst to teoretiske perspektiver på en valgte problemstilling i anvendelse,
 • at syntetisere forskellige teoretiske perspektiver,
 • at kunne indlejre en problemstilling psykologihistorisk,
 • at kunne analysere de videnskabsteoretiske aspekter af en almenpsykologisk problemstilling og
 • at kunne formidle almenpsykologiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå kompetencer til

 • at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum,
 • selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang,
 • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i almenpsykologiske læringsmiljøer samt
 • at kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse, hvor almenpsykologien er relevant.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med en forelæsningsrække seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den mundtlige del af prøven foregår som en diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport

Pensumramme: 1750 standardsider ikke for snævert afgrænset vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet, hvoraf højst 750 standardsider må have været anvendt som pensum ved prøver, som den studerende har gennemført eller tilmeldt sig.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes
bidrag hertil) og den mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige rapport.

Omfang: 20 ECTS.

Projektrapporten og den mundtlige eksamination skal dokumentere at modulets mål er indfriede, idet den almenpsykologiske, den videnskabsteoretiske og den psykologihistoriske præstation vægtes i forholdet 4:1:1. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af nedenstående Tabel XIII.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAPSY201515
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet