Arbejds- og organisationspsykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for arbejds- og organisationspsykologien herunder teorier om individers og gruppers adfærd, identitet og emotioner i relation til arbejdet og organisationen.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om, forståelse af samt refleksion over

  • centrale psykologiske teorier og begreber vedrørende arbejdets organisering, organisationsadfærd og attituder/holdninger hos medlemmerne af en organisation, 
  • problemstillinger vedrørende gruppeprocesser og arbejdsgruppen samt i teorier om helbredsmæssige konsekvenser forbundet med arbejdet,
  • personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved arbejds- og organisationspsykologi.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at identificere og analysere psykologiske aspekter af arbejdets organisering, organisationsadfærd og attituder/holdninger hos medlemmerne af en organisation,
  • at identificere og analysere problemstillinger vedrørende gruppeprocesser og arbejdsgruppen samt i teorier om helbredsmæssige konsekvenser forbundet med arbejdet,
  • at identificere og analysere personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved arbejds- og organisationspsykologi samt
  • at formidle arbejds- og organisationspsykologisk indsigt i faglige sammenhænge.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere basale kompetencer til

  • at applicere ovenstående viden og kompetencer i konkrete, afgrænsede sammenhænge.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning eller work-shops.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArbejds- og organisationspsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven kan efter studienævnets afgørelse antage én af følgende fire former:
1) En skriftlig, bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.
2) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende har trukket umiddelbart før
eksamen. Den studerendes forberedelsestid er 30 min. Under forberedelsen er skriftlige,
men ikke elektroniske hjælpemidler tilladte. Til samtalen må alene kortfattede, personlige noter medbringes.
3) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor. Samtalen indledes med en mundtlig præsentation med udgangspunkt i et spørgsmål,
som den studerende frit har udvalgt fra en liste, der er offentliggjort af eksaminator 14-
17 dage før eksamen.
4) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som
udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under
samtalen. Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige
præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes i relation til pensum individuelt
eller af indtil tre studerende i fællesskab. Der gives karakter på grundlag af den mundtlige
præstation, idet synopsis kun indirekte indgår i bedømmelsen.

Studienævnets afgørelse om eksamensform offentliggøres ved semesterstart.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.

Sidetal for bunden 7-dages opg
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af omstående Tabel XI.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Psychology of Work and Organizational Psychology
ModulkodeBAPSY201513
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet