Klinisk psykologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for den kliniske psykologi, herunder teorier om psykiske lidelser og problemer fremkaldt af livskriser samt teorier om egentlige psykopatologiske tilstande.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om, forståelse af samt refleksion over

  • centrale psykiske/psykiatriske lidelser og problemer på et psykologibaseret grundlag,
  • forskelle og ligheder mellem centrale psykologiske teorier om ovenstående,
  • psykologiske perspektiver på de psykiske forstyrrelsers ætiologi og patogenese,
  • psykologiske klassifikationssystemer og
  • personligheds-, udviklings-, kognitions- og socialpsykologiske aspekter ved dannelse af psykiske forstyrrelser

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

  • at identificere psykologiske aspekter af psykiatriske lidelser og
  • at anvende psykologiske perspektiver på psykiatriske lidelsers og psykiske lidelsers klassifikation, ætiologi og patogenese, og
  • at formidle klinisk-psykologisk indsigt i faglige sammenhænge.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne basale kompetencer til

  • at applicere ovenstående viden og kompetencer i konkrete, afgrænsede sammenhænge.

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, der kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk psykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
1) En skriftlig, bunden 7-dages opgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.
2) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i et spørgsmål, som den studerende har trukket umiddelbart før
eksamen. Den studerendes forberedelsestid er 30 min. Under forberedelsen er skriftlige,
men ikke elektroniske hjælpemidler tilladte. Til samtalen må alene kortfattede, personlige noter medbringes.
3) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor. Samtalen indledes med en mundtlig præsentation med udgangspunkt i et spørgsmål,
som den studerende frit har udvalgt fra en liste, der er offentliggjort af eksaminator 14-
17 dage før eksamen.
4) En mundtlig prøve, der foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og
censor med udgangspunkt i en synopsis, der er en kort, fokuseret akademisk tekst, som
udmunder i en eller flere teser, der forsvares i en mundtlig præsentation og diskussion under
samtalen. Eksaminationen foregår på baggrund af synopsis, den studerendes mundtlige
præsentation og det samlede pensum. Synopsis udarbejdes i relation til pensum individuelt
eller af indtil tre studerende i fællesskab. Der gives karakter på grundlag af den mundtlige
præstation, idet synopsis kun indirekte indgår i bedømmelsen.

Studienævnets afgørelse om eksamensform offentliggøres ved semesterstart.

Pensumramme: 1000 standardsider ikke for snævert afgrænset obligatorisk litteratur.
Sidetal for bunden 7-dages opgave: 7-10 sider; for synopsis: 1-3 sider.

Normeret prøvetid: 30 minutter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår af omstående Tabel X.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Psychology
ModulkodeBAPSY201512
ModultypeKursus
Varighed2 semestre
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet