Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi med kvantitativ forskningsmetodologi

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets temaramme ligger i forlængelse af modulerne Kognitiv psykologi, Udviklingspsykologi og Biologisk psykologi på uddannelsens 3. semester, idet den studerende i et projekt selvstændigt skal arbejde videre med en af disse områders problemstillinger på baggrund af en empirisk undersøgelse, der tager kvantitativ forskningsmetodologi i anvendelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere uddybet viden om, forståelse af samt refleksion over

 • udvalgte videnskabelige teoridannelser og forskningsresultater inden for kognitions- og udviklingspsykologi samt biologisk psykologi,
 • kvantitativ forskningsmetodologi, og
 • psykologisk relevant statistik.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at formulere og vurdere en interessant problemstilling inden for kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi samt begrunde og vælge relevante kvantitative analyse- og løsningsmodeller,
 • at vurdere de metodologiske implikationer af den valgte model,
 • at foretage empiriske undersøgelser af kvantitativ karakter og herunder formulere af en kvantitativ problemstilling, udarbejde denne kvantitative problemstilling samt afprøve afledte kvantitative hypoteser,
 • at diskutere de videnskabsteoretiske implikationer ved valg af teori, metode og problemstilling samt perspektivere problemstillingen i forhold til relevant viden,
 • at reflektere over og indplacere forskellige forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger,
 • at demonstrere kendskab til faser i forskningsprojekter fra den indledende designfase og til udførelse og rapportering,
 • at skelne og vurdere brugbarheden af kvantitative forskningsmetoder i forhold til forskningens problemstilling og
 • at formidle kognitions-, udviklings- og biologisk-psykologiske problemstillinger og kvantitative løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger af kognitions-, udviklingsog biologisk-psykologisk karakter med kvalitativ metodologi i afgrænsede sammenhænge,
 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en kognitions-, udviklings- og biologisk-psykologisk tilgang og
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for et kognitions-, udviklings- og biologisk-psykologisk læringsmiljø under anvendelse af kvantitativ forskningsmetodologi.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med en forelæsningsrække vedr. kvantitativ forskningsmetodologi samt seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi med kvantitativ forskningsmetodologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den mundtlige del af prøven foregår som en diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport (jf. i øvrigt § 7, stk. 4).

Pensumramme: 500 standardsider obligatorisk litteratur inden for kvantitativ forskningsmetodologi samt 1750 standardsider ikke for snævert afgrænset, vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet, hvoraf højst 750 standardsider må have været anvendt som pensum ved prøver, som den studerende har gennemført eller tilmeldt sig.

Sidetal: 15-25 sider pr. studerende dog 20-30 sider ved individuelt udarbejdede projektrapporter.
Normeret prøvetid: 30 minutter
ECTS25
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes
bidrag hertil) og den mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige rapport.
Prøvens omfang: 25 ECTS-point.

Prøven skal demonstrere, at modulets mål er indfriede, idet teoretiske og forskningsmetodologiske præstationer vægtes ligeligt. Kriterierne for at opnå karaktererne 12, 7 og 2 fremgår omstående Tabel IX.

Yderligere informationer

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Cognitive, Developmental and Biological Psychology including Quantitative Methodology
ModulkodeBAPSY201510
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS25
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet