Analyse og videnskabsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i forskellige musikanalytiske metoder, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til det analytiske emnes afgrænsning. Der undervises således i:

 • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • grundlæggende videnskabsteori og metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • forskellige teoribaserede analysemetoder
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genreog periodespecifikke implikationer
 • grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikvidenskabeligt arbejde.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere musikalske fænomener dybtgående
 • at vælge og begrunde relevante analysemetoder.
 • at reflektere over videnskabsteoretiske og metodiske forhold og problemstillinger
 • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at træffe og begrunde valg af forskellige analysemetoder i relation til afgrænsede musikalske emner og fænomener
 • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Prøven skal dokumentere, at den studerende kan fokusere, behandle og analysere det
studerede stof dybtgående og metoderefleksivt samt at den studerende har opnået
grundlæggende færdigheder i videnskabsteori.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og bedømmer.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis and Epistemology
ModulkodeBAMUS201824
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet