Musikvidenskabeligt emne og videnskabsteori

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikvidenskabeligt emne, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

 • et afgrænset emne i musik af enhver art
 • kilder, teori, analyse og metode i henhold til det afgrænsede emne
 • grundlæggende videnskabsteori og metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genreog periodespecifikke implikationer
 • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikvidenskabeligt arbejde.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere et musikvidenskabeligt emne
 • at bestemme og analysere musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer
 • at reflektere over videnskabsteoretiske og metodiske forhold og problemstillinger
 • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne kompetencer til:

 • at afgrænse og belyse musikvidenskabelige emner
 • at definere og løse opgaver metodisk og videnskabeligt
 • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikvidenskabeligt emne og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende kan fokusere, behandle og analysere det
studerede stof dybtgående og metoderefleksivt samt at den studerende har opnået grundlæggende færdigheder i videnskabsteori og metode.

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject and Epistemology
ModulkodeBAMUS20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet