Analyse, metode og empiri

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i musikanalyse og analyseteori, i indsamling, behandling og analyse af empiri samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

 • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder
 • videnskabelige undersøgelsesmetoder og deres teoretiske implikationer
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • indsamling af empiri
 • databehandling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • teoretiske og metodiske problemer vedrørende videnskabelige studier og arbejde
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik eller musikrelaterede forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere musikalske fænomener dybtgående
 • at afgrænse og fokusere musikvidenskabelige emner og problemstillinger
 • at vælge og begrunde musikfagligt relevante teoretiske og metodiske tilgange
 • at fremstille og disponere en opnået viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det formelle og i det stilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at afgrænse og vurdere analyseteoretiske og metodiske problemstillinger
 • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener
 • at gøre rede for genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at redegøre for og drøfte skriftlige arbejder mundtligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetode og empiri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektet skal behandle og analysere en afgrænset problemstilling.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed prøven skal det dokumenteres, at den/de studerende har tilegnet sig videregående indsigt og færdighed i at behandle, analysere og beskrive emner inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt; at udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og teorier; at indsamle og bearbejde empirisk materiale samt færdighed i at udarbejde og formidle et problemorienteret projektarbejde.

Prøvens navnAnalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
analysearbejde
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i
analyse af musik samt overblik over og indsigt i forskellige analytiske metoder.

Yderligere informationer

I prøven Analyse gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology and Empiricism
ModulkodeBAMUS20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet