Analyse, metode og empiri

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i musikanalyse og analyseteori, i indsamling, behandling og analyse af empiri samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

 • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder
 • videnskabelige undersøgelsesmetoder og deres teoretiske implikationer
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • indsamling af empiri
 • databehandling.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • teoretiske og metodiske problemer vedrørende videnskabelige studier og arbejde
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik eller musikrelaterede forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere musikalske fænomener dybtgående
 • at afgrænse og fokusere musikvidenskabelige emner og problemstillinger
 • at vælge og begrunde musikfagligt relevante teoretiske og metodiske tilgange
 • at fremstille og disponere en opnået viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det formelle og i det stilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at afgrænse og vurdere analyseteoretiske og metodiske problemstillinger
 • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener
 • at gøre rede for genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at redegøre for og drøfte skriftlige arbejder mundtligt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetode og empiri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektet skal behandle og analysere en afgrænset problemstilling.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed prøven skal det dokumenteres, at den/de studerende har tilegnet sig videregående indsigt og færdighed i at behandle, analysere og beskrive emner inden for det musikvidenskabelige genstandsfelt; at udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og teorier; at indsamle og bearbejde empirisk materiale samt færdighed i at udarbejde og formidle et problemorienteret projektarbejde.

Prøvens navnAnalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
analysearbejde
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i
analyse af musik samt overblik over og indsigt i forskellige analytiske metoder.

Yderligere informationer

I prøven Analyse gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til karakteren -3, 00, 02 eller 12, bedømmes tillige af en censor.

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology and Empiricism
ModulkodeBAMUS20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
FakultetDet Humanistiske Fakultet