Bachelorprojekt: Interaktive Digitale Medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsen i Interaktive digitale mediers 6. semester. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Bachelorprojektet udarbejdes inden for det centrale fag, men kan indeholde elementer fra tilvalgsfaget. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på det valgte sprog.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

I tilknytning til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for områderne:

 • Det digitale mediepotentiale
 • Brugerpositioner og brugergenereret indhold
 • Interaktive digitale platforme og digital indholdsproduktion

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • og kunne forstå og reflektere over teori, metode og praksis inden for interaktive digitale medier med særlig fokus på det digitale mediepotentiale
 • videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for specialiseringen af sit bachelorprojekt

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder inden for interaktive digitale medier.
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til interaktive digitale medier samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til interaktive digitale mediesystemer
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • på kritisk og konstruktiv vis at deltage i analyse og udviklingsopgaver ved at kunne identificere, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for interaktive digitale mediers område med fokus på design, brugere og brugssituationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Interaktive digitale medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog. Hvis det
skrives på et fremmedsprog skal dets resume være på dansk.

Litteraturgrundlag: 1500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til
projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved
individuelle projekter.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for
modulet.

I tilfælde af omprøve henvises til gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelBA Project: Interactive digital media
ModulkodeBAKDM201724
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet