Bachelorprojekt: Interaktive Digitale Medier

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsen i Interaktive digitale mediers 6. semester. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Bachelorprojektet udarbejdes inden for det centrale fag, men kan indeholde elementer fra tilvalgsfaget. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på det valgte sprog.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

I tilknytning til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for områderne

 • Det digitale mediepotentiale

 • Brugerpositioner og brugergenereret indhold Interaktive digitale platforme og digital indholdsproduktion

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • og kunne forstå og reflektere over teori, metode og praksis inden for interaktive digitale

  medier med særlig fokus på det digitale mediepotentiale

 • videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for specialiseringen af sit bachelorprojekt.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder inden for interaktive digitale medier.

 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til interaktive digitale medier samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til interaktive digitale mediesystemer

 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

 • på kritisk og konstruktiv vis at deltage i analyse og udviklingsopgaver ved at kunne identificere, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for interaktive digitale mediers område med fokus på design, brugere og brugssituationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEn ekstern mundtlig prøve i ”
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog. Hvis det skrives på et fremmedsprog skal dets resume være på dansk.
Litteraturgrundlag: 1500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.
Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Normeret prøvetid: 30 min.
I tilfælde af omprøve henvises til gældende eksamensordning ved Det Humanistiske Fakultet.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBA Project: Interactive digital media
ModulkodeBAKDM201624
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet