Kultur, kommunikation og samfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet beskæftiger sig med kultur- og samfundsforhold i det pågældende fremmedsprogsområde. Derudover introduceres den studerende til interkulturel kommunikation, medie-, kommunikations- og kulturteorier samt diskurs- og tekstanalyse. Modulet afsluttes med et problembaseret projektarbejde inden for et udvalgt emne inden for ovennævnte områder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om og forståelse af

  • teori, der er relevant for projektets fokus
  • fremmedsprogsområdets kultur- og samfundsforhold
  • kommunikation og mediers betydning og konsekvenser for individ, samfund og kultur.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

  • mundtligt og skriftligt at formidle sin viden om kultur- og samfundsforhold inden for fremmedsprogsområdet

  • at analysere sociale og kulturelle fænomener i samfundet set i relation til kommunikations- og medieprodukter.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

  • at reflektere over, at diskutere og vurdere den gensidige påvirkning mellem medier, kommunikation, individ og samfund

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • at den studerende har afleveret én fuldt besvaret opgave i kurset Introduktion til medie og kommunikationsteori til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister.
  • at den studerende har afleveret én fuldt besvaret opgave i kurset Introduktion til diskurs- og tekstanalyse til de af underviseren fastsatte afleveringsfrister.

Prøver

Prøvens navnKultur, kommunikation og samfund
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten, der udarbejdes på dansk, må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som angivet i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture, Communication and Society
ModulkodeBAINV20172
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet