Før-moderne periode (før 1648)

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der udbydes et seminar med en specifik kronologisk, geografisk og tematisk afgrænsning. Den kronologiske afgrænsning dækker perioden frem til 1648.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og indsigt i før-moderne samfund og kulturer,
  • demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund og kulturer,

Færdigheder

  • anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i før-moderne samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden,

  • formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til be-lysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse,

  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form,
  • samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.

Undervisningsform

Seminar med oplæg fra underviser(e) og studerende, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning inden for seminarets emneområde(r).

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFør - moderne periode (før 1648)
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, og 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
18/31
Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra faglitteratu-ren og den historiske kontekst.
Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur og evt. kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger af litteratur og evt. kilder.
Den studerende kan relatere begreber og fænomener til hinanden og med udgangspunkt heri vurdere forklaringer på samfundsændringer i perioden.
Der konkluderes på grundlag af egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur.
Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.
Den mundtlige præsentation og eksamination
Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i egen argumentati-on.
Den studerende kan sammenfatte viden om perioden og sammenligne forklaringer i litteraturen og eget projekt.
Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at indgå selvstændigt i samarbejde med andre.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling.
Analysen opregner og beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen.
Relevant litteratur er fundet og inddraget i analysen.
Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og littera-turliste.
Den mundtlige præsentation og eksamination
Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt.
Den studerende kan referere pensums præsentation af perioden.
Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at samarbejde med andre.

Fakta om modulet

Engelsk titelPre-modern Period (beføre 1648)
ModulkodeBAHIS201712
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og/eller kilder, i alt ca. 700 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 800 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.