Filosofisk dialog og vejledning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til det dialogfilosofiske felt med særligt henblik på lade dem stifte bekendtskab med både sags- og personcentrerede dialogformer. Modulet tilrettelægges som et kursusforløb, hvor undervisningen løbende skifter mellem mere traditionel undervisning og øvelsesbaseret undervisning. Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at man fortsat er i sit mentorforløb, da erfaringer herfra skal bruges i undervisningen.

Læringsmål

Viden

 • teorier om samtalen, dens vilkår og dens potentialer på såvel individ- som fællesskabsniveau
 • dialogfilosofi fra Platon til nutiden
 • forskelle og ligheder mellem sags- og personcentrerede dialoger
 • forskelle og ligheder mellem på den ene side filosofiens dialogforståelse og på den anden side professionelle hjælpesamtaler som fx coaching, metoring og terapi
 • forskelle og ligheder mellem individuelle samtaler og gruppesamtaler
 • forskelle og ligheder mellem dialoger gennemført i hhv. organisatorisk og privat regi

Færdigheder

 • at kunne påtage sig procesansvaret for en vejledningssamtale
 • at kunne vejlede både individuelt og i grupper
 • at kunne vælge relevante metodiske og teoretiske tilgange til at gennemføre dialogforløb i forskellige praksiskontekster og på den baggrund varetage filosofisk vejledning
 • at kunne forholde sig refleksivt-konstruktivt til egen praksis som samtalepartner
 • kunne foretage analyse af kommunikationsforløb med særlig henblik på at afdække magt- og konfliktforhold
 • at kunne formidle viden om dialog- og rådgivningsfilosofi i teori og praksis til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • at udvikle, designe og styre filosofiske vejledningsforløb
 • at praktisere filosofisk vejledning, både for enkeltpersoner og for grupper
 • at praktisere filosofisk vejledning, både i organisatoriske og private sammenhænge

Undervisningsform

Se under modulets indhold.Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofisk dialog og vejledning
Prøveform
Mundtlig
En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre, skal det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. De/den studerende eksamineres som udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Der gives en karakter for den mundtlige præstation. Det skriftlige arbejde indgår således kun indirekte i bedømmelsen.

Prøven består af to separate elementer:
For det første udleveres en case med supplerende vejledningsfilosofiske spørgsmål til den studerende. Til eksamen skal den studerende præsentere og være i dialog omkring sine refleksioner over casen og de tilhørende spørgsmål. Den studerende har minimum en uges forberedelse fra casen udleveres til selve eksaminationen.
For det andet skal den studerende til eksamen medbringe et videoklip af 3-5 min varighed, hvor man kan se den studerende praktisere som filosofisk vejleder. Det er den studerendes ansvar at medbringe et fungerende afspilningsmedie (iPad, bærbar etc.)
På den baggrund vil selve eksamen dels handle om, at a) at den studerende præsenterer og er i dialog omkring sine refleksioner over casen og de tilhørende spørgsmål samt b) den studerendes videoklip samt vejledningsfilosofiske refleksioner over videoklippet.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 45 minutter inklusiv votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDet skriftlige produkt skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophical Counselling
ModulkodeBAFIL201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Anvendt Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet
SkoleSkolen for Læring og Anvendt Filosofi