Diskurs og samfund

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • pragmatik, diskursanalyse og sociolingvistik
 • introduktion til kulturelle varianter i brug af det engelske sprog
 • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne.

Læringsmål

Viden

 • sprogvidenskabens og diskursanalysens centrale discipliner
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

 • at definere og analysere sprogvidenskabelige problemstillinger
 • anvendelse af diskursanalytisk og sprogvidenskabelig metode
 • at formidle opnået viden om sprogvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form.

Kompetencer

 • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af sprogvidenskabelige og/eller tværfaglige problemkomplekser
 • samarbejde og kommunikation
 • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling på området.

Undervisningsform

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter: Kursusundervisning inden for modulets områder samt efterfølgende projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for modulets område.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskurs og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport, udarbejdet individuelt eller af en gruppe studerende i samarbejde. Studerende som har udarbejdet projektrapport i fællesskab, går til eksamen som gruppe. Projektrapporten i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres at der foreta-ges en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.
Projektrapporten må være på højst 15 sider pr. studerende i projektgrupper, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.

Hvis eksaminator og censor/medbedømmer i enighed vurderer, at projektrapporten har så store faglige mangler, at den ikke kan være udgangspunkt for eksamination, aflyses den mundtlige prøve. Dette skal meddeles de/den studerende senest 48 timer før det planlagte prøvetidspunkt.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende plus 10 minutter pr. gruppe, dog højest i alt to timer. Prøvetiden for individuelle projekter er 30 minutter. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Den enkelte studerende i en gruppe har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis dette ønskes, skal det meddeles eksaminator ved eksaminationens påbegyndelse.
Projekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige prøve skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen.
Omprøve afholdes efter samme retningslinjer med udgangspunkt i revideret eller ny projektrapport.

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse and Society
ModulkodeBAENG20189
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet