Bachelorprojekt

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et projektbaseret emnestudie inden for mindst et af de emner, som er omfattet af det centrale fags moduler. Emnestudiet støttes gennem et udbud af kurser inden for mindst to af danskstudiets fagområder

Tilrettelæggelse:
Bachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til et eller flere kurser/workshops i løbet af uddannelsens 5. semester inden for grundfagets fagområder. Emnet forelægges for Studienævnet for Dansk i form af en kort problemformulering..

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• særlig indsigt i et udvalgt emne inden for mindst et af danskstudiets fagområder
• omfattende viden om det valgte emnes kontekst
• videnskabsteoretisk og metodisk indsigt i det danskfaglige område (fagets videnskabsteori).

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

• sikker og selvstændig færdighed i at identificere, afgrænse og analysere et danskfagligt problem

• færdigheder i kritisk og selvstændigt at anvende relevante analysemetoder og teoretiske perspektiver i forhold til det valgte emne.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

  • kompetencer til at arbejde selvstændigt, systematisk og kritisk med et emne, der er væsentligt for det danskfaglige område

  • kompetencer til at formidle sine faglige resultater i en velargumenteret, velformuleret, sprog- ligt passende og korrekt form

  • kompetencer til selvstændigt at kunne fortsætte sin egen faglige udvikling inden for det danskfaglige område.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 25 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Resumé: Der udarbejdes et resumé på et fremmedsprog. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBADAN1820
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Dansk
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet