Formueret III

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen, dog anbefales det at undervisningen i Formueret II er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret III består af fagelementerne Obligationsret II, Konkursret/rekonstruktion, Eksekutionsret og Panteret.

Obligationsret II: Den studerende skal opnå grundige, grundlæggende færdigheder dele af obligationsretten. Den studerende skal og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder passivitet, forældelse, condictio indebiti, kaution, herunder de forskellige kautionsformer.

Konkursret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder materiel konkursret. Den studerende skal kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder konkursens indtræden og retsvirkninger, aktiver og passiver i konkurs samt omstødelse i konkurs.

Eksekutionsret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder materiel eksekutionsret. Den studerende skal og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer. Faget indeholder pengekrav, aktiver, eksekutionens parter, tvangsauktion.

Panteret: Den studerende skal opnå grundig, grundlæggende færdigheder materiel eksekutionsret. Den studerende skal og kunne anvende disse færdigheder på konkrete problemstillinger i samspil med fagets øvrige fagelementer.Faget indeholder tinglysning, panterettens regler og principper for fast ejendom og løsøre samt overgang af fordringer herunder omsætningsgældsbreve.

Læringsmål

Viden

 • Konkursret, eksekutionsret og panteret
 • Reglerne om personskifte i skyldforhold
 • De almindelige obligationsretlige betingelser for og retsvirkninger af personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold, aftalens ophør ved naturalopfyldelse, aftalens ophør ved surrogater for fyldestgørelse (herunder eftergivelse og tvungen modregning), aftalens ophør uden fyldestgørelse (herunder opgivelse, præklusion, passivitet og forældelse)
 • Stiftelser af kaution og garanti
 • Kautionsformer
 • Ændring af kautionsforholdet
 • Indtræden af konkurs
 • Ligebehandlings- og urådighedsprincippet i konkurs
 • Konkursmassen
 • Kreditorgrupper
 • Konkursorden og konkursprivilegier
 • Omstødelse i konkurs
 • Forholdet til panthavere og andre rettighedshavere
 • Fundamentet for eksekution
 • Parternes stilling ved eksekution
 • Genstanden for eksekution
 • Arrest og forbud
 • Samspillet mellem eksekution og øvrige formueretlige regler
 • Tinglysningssystemet
 • Sikring af tinglige rettigheder over fast ejendom og løsøre
 • Indholdet af panterettigheder
 • Pantebrevstyper
 • Forholdet mellem panthaver og pantsætter
 • Tilbehørspanteret
 • Virksomhedspant
 • Underpant i løsøre
 • Håndpant
 • Ophør af panteret

Færdigheder

 • Identificere formueretlige problemer
 • Kvalificere formueretlige problemer
 • Redegøre for almindelige og specielle formueretlige principper
 • Anvende relevante retsregler og retsgrundsætninger på fakta
 • Rubricere formueretlige begreber
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af formueretlige spørgsmål
 • Skelne mellem irrelevante og relevante fakta
 • Operere med flere formueretlige discipliner
 • Formulere sig klart og velstruktureret om formueretlige spørgsmål, og
 • Anvende korrekt formueretlig terminologi

Kompetencer

 • I et vist omfang selvstændigt at deducere løsningen på komplekse formueretlige problemer
 • Anvende juridisk metode på obligations- og tingsretlige spørgsmål og
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til obligations- og tingsretlige regler og principper

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 540 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw of Obligations I
ModulkodeBA-JU-13-13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Thomson Reuters Forlag, kapitel 13
 • Anders Ørgaard: Konkursret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag
 • Claus Rohde: Digital tinglysning, Pejus Forlag
 • Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom, Pejus Forlag, kapitel I, III, V, VI, VII, VIII
 • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Thomson Reuters Forlag, kapitel 1-5 og 7
 • Anders Ørgaard: Eksekutionsret – materiel foged- og auktionsret, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag
 • Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, DJØF Forlag, kapitel 1-6,
 • Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen: Sikkerhed i fordringer, Karnov Group, kapitel 1, kapitel 2 afsnit 2.1-2.9 og kapitel 3 og kapitel 4