Formueret II

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen, dog anbefales det at undervisningen i Formueret I er fulgt.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret II består fagelementerne Køberet, Obligationsret I, Særlige obligationsretlige emner og International privatret.

Køberet: At sætte de studerende i stand til at identificere og løse køberetlige problemstillinger. Faget indeholder de væsentligste køberetlige problemstillinger.

Obligationsret I: At sætte de studerende i stand til at identificere og løse obligationsretlige problemstillinger. Faget indeholder en række grundliggende obligationsretlige problemstillinger knyttet til kontraktsforhold.

Særlige obligationsretlige emner: At sætte de studerende i stand til at identificere og løse særlige obligationsretlige problemstillinger vedrørende aftalers ophør ved naturalopfyldelse, surrugater, opgivelse, passivitet og forældelse. 

International privatret: At sætte de studerende i stand til at identificere og løse international privatretlige problemstillinger. Faget indeholder en række grundlæggende internationale privatretlige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Køberetlige begreber og grundelementer og videnskabelige problemstillinger
 • Sondringen mellem handelskøb, forbrugerkøb og civilkøb
 • Misligholdelsestyper i købsaftaler
 • Misligholdelsesbeføjelser i køb
 • Misligholdelsesbeføjelsernes bortfald
 • Obligationsretlige begreber og videnskabelige problemstillinger
 • Den almindelige obligationsrets principper og samspillet mellem disse og den specielle obligationsret
 • Den obligationsretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister
 • Obligationsretlig argumentation og aftalefortolkning
 • Betingelser for anvendelse af obligationsrettens misligholdelsesbeføjelser: naturalopfyldelse, ophævelse og erstatning i kontrakt (herunder sondringen mellem positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse)
 • Indgåelse og fortolkning af aftaler om misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser
 • De almindelige obligationsretlige betingelser for og retsvirkninger af aftalens ophør ved naturalopfyldelse, aftalens ophør ved surrogater for fyldestgørelse, aftalens ophør uden fyldestgørelse (herunder opgivelse, passivitet og forældelse).
 • IP-retlige begreber og videnskabelige problemstillinger
 • Den IP-retlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister
 • IP-retlig argumentation og aftalefortolkning
 • Centrale problemstillinger inden for international privatret
 • Det internationale lovvalg ved internationale kontrakter
 • Lovvalg i erstatning uden for kontrakt
 • Det tingsretlige lovvalg

Færdigheder

 • Identificere det retlige indhold af en køberetlig tvist og beskrive denne i en køberetlig terminologi
 • Anvende købelovens bestemmelser korrekt på køberetlige tvister
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af købelovens bestemmelser og andre relevante retskilder
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i obligationsretlig terminologi
 • Anvende den almindelige obligationsrets principper i samspil med den specielle obligationsret, herunder blandt andet i samspil med køberetten
 • Afgøre hvornår der foreligger misligholdelse i en konkret situation
 • Afgøre hvilke misligholdelsesbeføjelser, der finder anvendelse i en konkret situation
 • Identificere formueretlige problemer
 • Kvalificere formueretlige problemer
 • Redegøre for almindelige og specielle formueretlige principper
 • Anvende relevante retsregler og retsgrundsætninger på fakta
 • Rubricere formueretlige begreber
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af formueretlige spørgsmål
 • Skelne mellem irrelevante og relevante fakta
 • Operere med flere formueretlige discipliner
 • Formulere sig klart og velstruktureret om formueretlige spørgsmål
 • Anvende korrekt formueretlig terminologi
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i IP-retlig terminologi
 • Anvende IP-retlige principper

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på køberetlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til køberettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om køberetlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • I et vist omfang selvstændigt at deducere løsningen på komplekse formueretlige problemer
 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Anvende juridisk metode på IP-retlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til IP-retlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om IP-retlige spørgsmål
 • Anvende korrekt IP-retlig terminologi
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdundervisninger
 • Studenterinstruktioner

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 540 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret II
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Prøvens navnFormueret II
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Formueret II for erhvervsjura, 2. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law II
ModulkodeBA-JU-13-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard: Købsretten, Karnov, seneste udgave
 • Thomas Neumann: Internationale Løsøreaftaler, seneste udgave
 • Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, Karnov, seneste udgave
 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, Thomson Reuters Forlag, seneste udgave
 • Joseph Lookofsky og Ketilbjørn Hertz: International privatret på formuerettens område, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave