Struktureret IKT-analyse

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Bestået 1.semester på ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: 

De studerende skal gennem kurset gennemføre en struktureret analyse på en til formålet udviklet case og gennemgå:

 • Systemudvikling
 • Begrebsforståelse
 • Fysiske og virtuelle modeller
 • Redskaber
 • Funktionsanalyse
 • Informationsanalyse
 • Tilstandsanalyse
 • Alternative analysestrategier

Formål:

Efter kurset skal den studerende kunne dokumentere grundlæggende viden om koncepter, teknikker og metoder til at gennemføre en struktureret analyse af IKT processer. Ligeledes skal den studerende kunne skelne skarpt mellem logiske og fysiske modeller. Den studerende skal kunne gennemføre en struktureret proces på en fremlagt problemstilling.

 

Begrundelse:

IKT er siden 1980’erne blevet indført i byggeriet på baggrund af et spinkelt analytisk grundlag og få overvejelser over om de anskaffede systemer løser et faktisk behov. Udover de administrative kontorsystemer, blev de første CAD systemer introduceret i arkitektbranchen, med bl.a. det erklærede formål at sikre større præcision i tegningsmaterialet, og med den sideeffekt at tegningsarbejdet ville kunne gennemføres hurtigere. Først langt senere blev spørgsmålet om nødvendigheden i den opnåede præcision rejst, bl.a. på baggrund af at den digitale tegning alligevel blev printet i fx 1:100. Den forbedrede arbejdsgang kunne der ligeledes rejses spørgsmål ved, idet præcisionen og selve mediets håndtering af data, forårsagede en stadig stigning af data mængden. Denne type af problemer er stadig gældende i byggeriets argumentation for implementeringsstrategier.

Læringsmål

Viden

Viden

 • Skal have viden om relevante redskaber i en struktureret analyse
 • Skal have kendskab til teori og baggrund herfor indenfor struktureret analyse
 • Skal have kendskab til gennemførte analyse og designprogrammer

Færdigheder

Færdigheder

 • Skal kunne beherske redskaberne i en faktisk opgavesituation
 • Skal kunne gennemføre en struktureret analyse med tilhørende dokumentation
 • Skal kunne skrive en kravspecifikation, der udpeger mulige designløsninger
 • Skal kunne udpege de faggrupper en designløsning fordrer

Kompetencer

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere hvornår en given problemstilling kræver en struktureret analytisk tilgang, og skal kunne argumentere herfor.
 • Skal kunne argumentere for de til- og fravalg en analyse medfører
 • Skal kunne præsentere en kravspecifikation

Undervisningsform

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveløsninger i grupper og individuelt, laboratorieøvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStruktureret IKT-analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterier:

Som angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelStructured ICT-analysis
ModulkodeB-LIB-K2-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet